Obchodní podmínky

Zaplacením objednávky online webináře na doméně www.menartshop.cz souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1 Poskytovatelem služeb online webináře, provozovaného na serveru menartshop.cz,  je Akademie uměleckých talentů, z.ú. se sídlem v Palackého 719/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 09445234. jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).
1.2 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online webináře Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”)

2. Předmět služby
2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serverech menartshop.cz (dále jen „online webinář“).

3. Rozsah služby
3.1 Uhrazením ceny online webináře získává Uživatel právo na přístup do členské sekce k objednanému online webináři Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje a to po dobu jednoho roku od zaplacení webináře.

4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1 Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online webináře stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
4.2 Uživatel má právo využívat služby objednaného online webináře
4.3 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením webináře, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné úvodní upoutávkové video na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online webináře Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online webinář.
4.4 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.
4.5 V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online webináře odebrat. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

5. Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky uvedenými na prodejní stránce na webu menartshop.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě – online webinář. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.menartshop.cz/obchodni-podminky/ zapsaného ústavu Akademie uměleckých talentů, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, faktura
6.1 Na webu objednávky je uvedená aktuální kupní cena členské sekce on-line webinářů. Prodávající je plátcem DPH.

6.2 Smluvní pokuta
Pokud Kupující nezaplatil Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
6.3 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení online webináře. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím jako e-mail, který kupující uvedl v objednávce a vyplnil jej v objednávkovém formuláři jako e-mail kontaktní. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

7. Způsob a forma platby

7.1 Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.. Platit lze platební kratou nebo pomocí zrychleného převodu bankovními tlačítky.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

7.2.1. Komunikace
Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

7.3 Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International.
b) Online platebním tlačítkem s předvyplněným platebním příkazem: Raiffeisen Bank, Komerční banka, mBank, Fio, Platba24.
c) Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, LBBW, Zuno, Citibank.

7.4 Forma platby

  1. Platba jednorázově znamená, že kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).
  2. Opakovaná platba znamená, že první platbu kupující zaplatí ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první (viz. Odstavec 7.2).

7.5 Bonusy
Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci online webináře, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

7.6 Ochrana dat

S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá COMGATE podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

8. Garance vrácení peněz
8.1 Za své produkty společnost Akademie Uměleckých talentů z. ú. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v rozsahu oboustranně sjednaných podmínek, uvedených v těchto podmínkách.
8.2 Po zakoupení online webináře má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od zakoupení online webináře. Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním e-mailu na adresu info@menart.cz. Výše zmíněný e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny online webináře. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a to formou bankovního převodu na účet, uvedeným Kupujícím v odstoupení od Smlouvy. Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, bude znemožněn přístup do členské sekce a nemá nárok nadále využívat webináře z domény www.menartshop.cz

9. Práva a povinnosti Poskytovatele
9.1 Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Uživateli přístupová práva k objednanému online webináře do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele.
9.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online webináři za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek číslo 10 – Ochrana autorských práv – uvedeného v těchto podmínkách.
9.3 Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.
9.4 Uživatel nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

10. Ochrana autorských práv
10.1 Webináře ze domény www.sportmentor.cz jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
10.2 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online webináře na svůj pevný disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online webináře. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
10.3 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online webináři. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
10.4 V případě porušení ustanovení bodu 10.2 a 10.3 je Poskytovatel oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát-tisíc-korun-českých). Souhlasem s přijetím těchto Obchodních podmínek přijímá Kupující sankci v plné výši a bez odporu.

11. Doprava

Veškerá komunikace a předání webinářů probíhá výhradně on-line formou.

12. Slevy a slevové kupony

Poskytovatel poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má Poskytovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

13. Závěrečná ustanovení
13.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online webináře, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.
13.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
13.3 Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online webináře Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu výuky dětí je svobodnou volbou a odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.
13.4 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
13.5 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.
13.6 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 9. 2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.